آموزش خلبانی

دوره های آموزش خلبانی شامل دوره تئوری و عملی است. این دوره ها مطابق با قوانین مربوط به صدور گواهینامه های کمیته فوق سبک هواپیمایی کشوری است و دانشجویان پس از اتمام موفقیت آمیز دوره تئوری و عملی در مرکز آموزش هوانوردی پردیس می توانند در آزمون نهایی شرکت کنند و در صورت قبولی در آزمون گواهینامه خلبانی مربوطه را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت خواهند کرد.

معرفی دوره های آموزش خلبانی هواپیما و هلیکوپترهای فوق سبک

خلبانی شخصی PPL (استاندارد)
ساعت کلاس نظری 80:00
ساعت کلاس عملی 30:00
خلبانی تجاری CPL
ساعت کلاس نظری 60:00
ساعت کلاس عملی 130:00
استاد خلبانیIP
ساعت کلاس نظری 60:00
ساعت کلاس عملی 110:00